Група № 3

Вітаю усіх!!!

З 12.03. по 03.04. 2020 року ми з вами буде працювати в режимі он - лайн.

Я бдуду надавати вам нову інформацію за темами уроків, а ви повинні її опрацювати і надіслати мені відповіді на завдання, які знаходяться після кожної нової теми.

Увага!!!! відповіді надсилати на електронну адресу:

olgashumikvpu@ ukr.net
14.05.2020 р.

Вивчення предмету "Громадянська освіта" закінчується. Ваше завдання виконати запропоновану контрольну роботу. 

Підсумкова контрольна робота  за курс «Громадянська освіта»
Оберіть правильні відповіді на тестові завдання ( по 1 б.)
1.     Стандарти журналістики -  це
а) баланс, повнота, точність;
б) виконання вимог медіавласника;
в) оперативність, транслювання власної позиції. 
2. Ознака медіаграмотної особистості:
а) користування сучасними засобами передавання інформації;
б) некритичне ставлення до інформації, отриманої з медіа;
в) розуміння, що медіа можуть маніпулювати людьми через надану інформацію.
3. Ідентичність –це:
а) підвищення власного освітнього рівня;
б) розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття приналежності до певної соціальної групи, з іншого
в) відчуття себе сучасною людиною
4. Стереотипи- це
 а) багатогранний вимір дійсності
б) стійке і спрощене уявлення про певну особу чи соціальну групу
в) прагнення до самовдосконалення
5. Вкажіть, що  НЕ є ознакою демократії:
а) наявність законодавчого органу та конституції
б) виборність органів
в) однопартійність і наявність офіційної державної ідеології
6. Укажіть , вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/ працівник
а) прибуток
б) дивіденди
в) заробітна плата
7. Україна є членом :
а) Європейського Союзу
б) Ради Європи
в) Європейської Ради
8. Складіть логічну схему вибравши одне з понять 
а) Уряд                        б) Міграція      в) Глобалізація
Цілі та інтереси
Уряд- це ( визначення)
Значення для економіки

9. Напишіть коротке есе на одну з тем:
1) Демократія ; 2) Бюджет; 3) Рівноправність; 4) Стереотипи; 5) ООН ; 6) Євроінтеграція.
За схемою :
1.     Назва ( конкретна, влучна, цікава)
2.     Актуальність ( Чому ця проблема важлива?)
3.     Теза ( Що нам потрібно схвалити або спростувати)
4.     Суть ( Аргументоване пояснення певного явища)
5.     Висновок

___________________________________________________________________

08.05.2020 р.

Наша тема " Економіка домашнього господарства". Ця тема є досить цікавою та актуальною. Саме тому, ваше завдання опрацювати новий матеріал.

Домогосподарства виступають на ринку і як споживачі, і як власники різноманітних ресурсів, якими користуються підприємства. У Законі України «Про Всеукраїнський перепис населення» зазначається, що домогосподарство — це сукупність осіб, які спільно проживають, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати або не перебувати в родинних стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї і більше осіб. Це поняття ширше, ніж сім’я, тут визначальним є спільне проживання та ведення спільного господарства, наприклад: військові строкової служби, вихованці будинків дитини тощо.
Бюро корисної інформації
Портрет домогосподарств України у 2019 році:
39,2 % домогосподарств мешкають у великих містах, 28 % у малих містах, і 32,8 у сільській місцевості; 19,7 % домогосподарств складаються лише з однієї особи, 32,3 % — з двох, 26,9 % — з трьох, решта — із чотирьох і більше осіб; 18,9 % домогосподарств мають у своєму складі дітей віком до 18 років; у складі 70,7 % домогосподарств є працюючі особи, у 29,3 % їх немає. (За даними Держкомстату)
Проаналізуйте наведені дані. Які висновки можна зробити?  Запишіть у робочих зошитах.
Для домогосподарства характерною є домашня праця, що включає різноманітні види діяльності, спрямовані на обслуговування дорослих членів, піклування за дітьми та літніми членами домогосподарства тощо. Така праця може містити й виробничу складову, як-от вирощування городини на своїй присадибній ділянці. Домашнє господарство може виробляти певну продукцію як для власного вжитку, так і для реалізації на ринку. У першому випадку воно виступає як суб’єкт домашньої економіки, в останньому — як форма малого товарного виробництва.
Домогосподарство виконує на ринку функцію споживання. Саме задоволення потреб домогосподарств є метою виробництва. Домогосподарствам належать ресурси, які вони постачають підприємствам для здійснення підприємницької діяльності. Ресурси ще називають факторами виробництва. Домогосподарствам належать такі основні три типи ресурсів: земля, капітал і праця, причому земля й капітал належать до матеріальних факторів, а праця — до нематеріальних.

До цих трьох «класичних» факторів виробництва додають ще підприємливість й інформацію. Підприємливість — кмітливість, здатність активно діяти, вирішувати поставлені завдання оптимальним чином. Це здатність до ініціативи, ризику, координації та пошуку нових можливостей, що дають змогу отримати прибуток з мінімальними затратами. Підприємливість дозволяє поєднати всі інші фактори виробництва для створення різноманітних благ та задоволення потреб. Щодо інформації, то вона лежить в основі нових технологій, дає змогу приймати ефективніші рішення та знаходити кращі можливості для ведення бізнесу. Отже, друга функція, яку виконують домогосподарства, — постачання ресурсів виробникам.
Третя функція домогосподарств у ринковій економіці — заощадження доходів. Заощадження — це частина доходу, яка залишається після сплати податків, інших обов’язкових платежів, витрат на споживання. Заощаджені кошти зазвичай зберігають на банківських рахунках або витрачають на придбання акцій, страхових полісів тощо. Люди заощаджують, щоб відчувати фінансову захищеність, на випадок виходу на пенсію, для освіти дітей або для непередбачуваних потреб, наприклад, нещасного випадку чи захворювання.
Водночас в житті є ситуації, коли витрати перевищують доходи домогосподарства, тобто його заощадження стають від’ємними. Це відбувається, наприклад, коли сім’я бере позику або витрачає кошти, накопичені в минулому. Деякі домогосподарства інвестують заощаджені кошти, купуючи на них цінні папери, нерухомість, валюту тощо. Такі інвестиції можуть стати потужним джерелом розвитку національної економіки.
Питання для обміркування
Скільки грошей вам потрібно на день? А на тиждень? Чому? Відповіді записуємо у робочі зошити!!!
Домогосподарства взаємодіють з підприємствами, формуючи свої доходи та витрачаючи кошти на споживання. У цьому процесі формується бюджет домогосподарства, тобто план його доходів і витрат на певний період. Підприємства купують у домогосподарств ресурси, які ті пропонують на ринку. Кошти, сплачені підприємствами за ці ресурси, формують доходи домогосподарств, які ті витрачають на споживання або особистий дохід.
Отримані доходи домогосподарства витрачають переважно на придбання різноманітних товарів і послуг, які купують у підприємств. Таке споживання називають приватним. Проте не всі доходи, які домогосподарства отримують, вони можуть використати на задоволення власних потреб. Домогосподарства можуть використати на власний розсуд частку доходу, що залишається в домогосподарства після сплати податків. Дохід домогосподарства не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум для його членів. Він визначається як вартість набору продуктів харчування, товарів і мінімального набору послуг, необхідних для збереження здоров’я та задоволення основних соціальних і культурних потреб людини.
На доходи домогосподарств безпосередньо впливає економічна ситуація в країні. У періоди економічного піднесення зростає обсяг виробництва різноманітних товарів і послуг, заробітні плати, доходи підприємств. Завдяки зростанню надходжень у державний бюджет держава має більше можливостей фінансувати різноманітні соціальні програми, покращуючи стан домогосподарств. І навпаки, у періоди економічного спаду доходи домогосподарств скорочуються, відповідно скорочується і їх споживання.
Ідеї для дослідження
Проаналізуйте діаграму. Про що свідчать наведені дані? Які пункти, на вашу думку, є найпроблемнішими і чому? Відповіді записуємо у робочі зошити.
Задоволення потреб домогосподарства у споживчих благах визначається двома чинниками: рівнем доходу домогосподарства та цінами, що склалися на ринку на ці блага. Що більший дохід має домогосподарство, то більше можливостей у нього є задовольнити власні потреби.
Якими б не були поточні доходи й економічна ситуація в державі, домогосподарства повинні ощадливо ставитися до своїх ресурсів.

__________________________________________________

05.04.2020 р.

Наша тема на сьогодні "Ринкова економіка"

Ваше завдання:
 • переглянути відеоролик;

 • виписати у робочі зошити терміни та поняття;
____________________________________________________________


04.04.2020 р.

Добрий день, сьогодні ми починаємо вивчати нову тему "Соціальні цілі економіки". Для того, щоб добре зрозуміти новий матеріал пропоную вам переглянути відеоролик https://www.youtube.com/watch?v=ixvyy7uQLV0

Ваше завдання:

 • - опрацювати новий матеріал;
 • - виписати в робочі зошити нові терміни та поняття;
 • - виконати в зошитах "Ідеї для дослідження"

Ви чули про таку подію, як «чорна п’ятниця», і що саме? Чи брали ви участь у такій акції? Подумайте, хто зацікавлений у такій акції. Як маркетингова служба готується до такої акції? У чому її позитивні й негативні сторони та яких сфер життя людини стосується ця акція?

Ми отримуємо послуги, купуємо різні товари, продукти харчування, одяг, зошити для школи, електроніку, послуги мобільного зв’язку, електричну енергію та багато чого іншого. Усі ці дії є нашою взаємодією в суспільстві у сфері економічного життя, яка охоплює виробництво благ, обмін ними, розподіл і споживання. Економіка — це господарська діяльність суспільства, що включає стосунки виробництва, споживання, обміну та розподілу. Сучасна економіка складається з різних галузей, таких як промисловість, сільське господарство, енергетика, будівництво тощо, до яких входять безліч різних підприємств та організацій. Усі вони створюють певні блага та послуги, необхідні для задоволення наших потреб, які називаються споживчими товарами, а також засоби виробництва, без яких було б неможливим виготовлення споживчих товарів. Це устаткування для заводів і фабрик, а також сировина, з якої виготовляють різні речі.
Будь-яка сфера економічного життя передбачає наявність певних ресурсів: матеріальних, грошових, людських, часових. Ці ресурси завжди обмежені: якщо, скажімо, ви витратили гроші, щоб придбати новий телефон, ви вже не зможете витратити ці гроші на придбання нової пари взуття. Землю, на якій побудували житловий будинок, уже неможливо використати, щоб вирощувати городину. І навіть час, який ви витрачаєте на відеоігри, ви вже не використаєте для навчання або занять спортом.
Таким чином, у сучасній економіці й виробникам, і споживачам доводиться весь час приймати рішення в умовах обмежених ресурсів. Ми розмірковуємо, на що витратити гроші. Виробники вирішують, які товари виробляти зараз, водночас відмовляючись від вироблення якихось інших товарів. Основна функція економіки полягає в задоволенні потреб людини, створенні таких благ, без яких неможливий розвиток суспільства, за умови обмеженості ресурсів.
Ідеї для дослідження
Проаналізуйте один день свого життя. Складіть перелік своїх основних потреб, поясніть, які вони згідно з класифікацією. Обговоріть, від кого й від чого залежить задоволення ваших потреб.
Потреби людей задовольняються благами. Благо — це те, що здатне приносити нам користь або задоволення, що може задовольнити потреби. Повітря, яким ми дихаємо, гриби та ягоди в лісі, вода в річці — це безкоштовні блага, які дає нам сама природа. Проте є блага, які є результатом свідомої діяльності людей, виробництва, проходять через обмін — такі блага називають економічними. Економіка вивчає саме економічні блага. Економічні блага можна розділити на матеріальні, що створюються в результаті матеріального виробництва (їжа, ліки, транспортні засоби тощо), і нематеріальні, які існують у формі послуг або певного виду діяльності й створюються в невиробничій сфері (освіта, мистецтво тощо).
Також блага поділяють на приватні (індивідуального споживання) та суспільні (громадського споживання). Приватне благо споживається окремою особою або групою, його можна придбати в постачальника або виробника, сплативши певну суму, а споживання здійснюється на виключній основі. Споживання однією особою або групою осіб робить неможливим споживання іншими. Наприклад, якщо ви придбали квиток на концерт, то тільки ви маєте виключне право зайняти місце, зазначене в цьому квитку.
Суспільні блага зазвичай не виробляються ринковою системою, складаються з надто великих одиниць, щоб їх міг придбати окремий споживач, та надаються усім без винятку. Такі блага зазвичай надаються державою безкоштовно, і не існує ефективного способу виключити людину зі споживання цих благ. Прикладом такого блага є освітлення вулиць, національна оборона, маяк. Існують також квазісуспільні блага, які є безоплатними для певних категорій громадян, наприклад, це музеї або медичні послуги, проїзд у громадському транспорті.
Ідеї для дослідження
Візьміть будь-яку річ, яка є з вами. Спробуйте описати історію її створення, тобто шлях, який пройшла ця річ від початку створення до моменту, коли ви її придбали для себе як благо для задоволення потреб.
Основними об’єктами економіки є виробництво, обмін, розподіл та споживання.
Виробництво — це процес створення економічних благ. Прикладом є робота заводу, фабрики, ресторан, перукарня.
Кінцевим результатом процесу виробництва є продукт. Споживання виробленого продукту стає можливим завдяки стосункам обміну та розподілу. Обмін — це процес просування продукту від виробника до споживача. Наприклад, коли ми купуємо товар у магазині, сплачуємо за нього кошти, ми вступаємо в процес обміну. Оскільки сучасна економічна система є складною та розгалуженою, обмін у більшості випадків відбувається не безпосередньо між виробником і споживачем, а через різноманітних посередників: торговельні кампанії, фізичні й віртуальні магазини роздрібної та гуртової торгівлі тощо. Налагоджені відносини обміну сприяють більшій ефективності виробництва, а отже, кращому задоволенню потреб суспільства.
Бюро корисної інформації
До виникнення грошей весь обмін здійснювався в натуральній формі: люди просто обмінювали речі, які виробляли, на інші потрібні їм речі, які вони не могли виробити або здобути самі. З виникненням грошей процес обміну став набагато зручнішим і швидшим, хоча форма натурального обміну (бартер) збереглася і в наш час.

Розподіл — це процес отримання доходів економічними суб’єктами. Наприклад, працівник отримує зарплату, акціонери-дивіденди, підприємець прибуток.
Споживання — це використання вироблених благ у процесі задоволення потреб.
Усі ті, хто бере участь у відносинах виробництва, обміну, розподілу та споживання, є суб’єктами економічних відносин. До них належать:
1) домогосподарство — це одна особа чи багато людей, які мешкають разом, разом витрачають кошти;
2) держава;
3) підприємство (фірма);
4) закордонний сектор — іноземні фірми та інші держави.
Споживачі формують попит на товари й послуги, а потім споживають уже вироблений продукт на ринку товарів і послуг. Виробники отримують доходи від спожитих продуктів, які потім витрачаються на ресурси для виробництва. Будь-які економічні стосунки регулюються державою, яка також стає учасником цих відносин. Саме держава встановлює «правила гри», запроваджуючи законодавство в економічній сфері. Вона відіграє важливу функцію в розподілі благ, збираючи податки й потім розподіляючи державний бюджет, надаючи трансферти (беззворотну допомогу) громадянам, які цього потребують. Держава виробляє різноманітні товари й послуги, які не може надати ринок. Також держава і сама виступає як споживач певних товарів чи послуг, закуповуючи їх у приватних постачальників.
Багатство країни не обов’язково будується на власних природних ресурсах, воно досягається навіть при повній їх відсутності. Головним ресурсом є людина. Державі лише потрібно створити основу для розквіту таланту людей.
У сучасній відкритій економіці важлива роль належить також і іноземним державам. У випадку експорту й імпорту вони виступають як споживачі або постачальники. Їх участь у виробленні міжнародної політики та роботі міжнародних організацій впливають також і на внутрішній ринок будь-якої країни з відкритою економікою.
Таким чином, економічна сфера тісно пов’язана із суспільною сферою життя людини. У сучасних умовах важливо, щоб економіка працювала на підвищення загального добробуту населення. Економіка має бути соціально спрямованою, тобто враховувати інтереси всіх верств населення.
_________________________________________________________________

30.04.2020 р.

Добрий день, ми завершуємо вивчати тему "Україна. Європа.Світ". І сьогодні у нас контрольна робота.

Усі ви повинні виконати її і надіслати на мою електронну адресу до 07.04.2020 р.

Контрольна робота

І. Виберіть правильний варіант відповіді (2 бали )
1. Сукупність усіх фізичних осіб, які перебувають на території держави та підкоряються її юрисдикції.
а) біпатриди                 б) апатриди                  в) громадяни,               г) населення

2.  Хто був Президентом України на момент підписання асоціації з ЄС?
а) В. Ющенко;    б) Л. Кравчук;   в) П. Порошенко   г) В. Зеленський

3. Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.
а)  урбанізація   б) глобалізація    в) ідентифікація,          г) монополізація

4.  Військово-політичне протистояння між СРСР та США в 1946-1991рр.
 а) апартеїд                   б) друга світова війна в) холодна війна г) громадянська війна

5.  Головна дієва  особа  міжнародних відносин
а) народ     б) держава                   в) президент                 г) населення

6. Вищий орган ООН  із 15 членів — п’ять постійних та десять непостійних, яких обирають кожні два роки
а) Рада Безпеки    б)  Ліга Націй    в) Генеральна Асамблея       г) МВФ

7. Інтеграція- ______________________________________________________
8. Міграція-__________________________________________________________
9. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?
А) наприкінці ХІХст.    Б) у першій половині ХХст.
В) у другій половині ХХст.   Г) на початку ХХІст.

 10. До якої із цих міжнародних організацій НЕ належить Україна?
А) ОБСЄ   Б) СОТ    В) ООН   Г) ЄС
11. Поставте терміни у правильній відповідності (1 бал)
1. ЮНЕСКО
А. Міжнародний дитячий фонд
1

2. ЮНІСЕФ
Б. Міжнародне агентство з атомної енергетики 
2

3. НАТО
В. Воєнно –політична організація соціалістичних держав
3

4. Варшавський договір
Г. Організація Північноатлантичного договору
4


Д. Організація з питань освіти, науки, культуриДайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок
12. Охарактеризуйте етапи європейської інтеграції України, вкажіть досягнення та труднощі на цьому шляху

_____________________________________________

29.04.2020 р.

Добрий день, сьогодні у нас практична робота. !!!!! Ви повинні виконати її усі!!!!Практичну роботу, яку ви виконали надіслати до 07 05.2020 р.

Практична робота носить творчий характер. Ви повинні підготувати  презентацію на тему "Україна  в складі  міжнародних організацій"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2020 р.

Сьогодні у нас урок. Ми будемо розглядати досить цікаву і актуальну тему "Глобальні проблеми сучасності".

Ваше завдання: 

 • опрацювати новий матеріал;
 • записати в зошити основні проблеми суасності;
 • підготувати цікаві повідомлення (у довільній формі) про одну із проблем сучасності.


!!!!! Виконані творчі завдання надіслати до 06.05.2020 р. !!!!!

________________________________________________________________________________


24.04.2020 р.

Вивчення громадянської освіти триває і сьогодні ми вивчаємо нову тему "Глобалізація. Міграційні процеси".

Ваше завдання:

 • опрацювати конспект;
 • виписати в зошити нові терміни і поняття.

_________________________________________________

17.04.2020 р.

Сьогодні ми ирозглянемо тему "Україна  в міжнародних організаціях".
 Ваше завдання:
 • переглянути відеопрезентацію;
 • виписати в зошити  міжнародні організації членом яких є Україна.

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ https://www.youtube.com/watch?v=X3MEvqM5_VE
_________________________________________________________________________________

16.04.2020 р.

Вивчення громадянської освіти триває і сьогодні ми вивчаємо нову тему "Україна - член європейського співтовариства".

Ваше завдання:

 • опрацювати конспект;
 • виписати в зошити нові терміни і поняття.
А розпочнемо урок ми невеликим відеопосиланням https://www.youtube.com/watch?v=LAfp7BkeTCM

Світ сьогодні виглядає як єдиний організм, функціонування якого потребує узгоджених дій урядів, представників громадськості, ділових кіл різних країн. Важко знайти країну, яка б не контактувала з іншими державами. Для координації діяльності світової спільноти, здійснення багатосторонньої дипломатії та міжнародного співробітництва, вирішення суперечок, подолання глобальних та регіональних проблем створено низку міжнародних організацій.Міжнародна співпраця знижує ризик конфліктів, дає можливість обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти розвитку. Різноманітніміжнародні організації ― об’єднання держав або національних громад, утому числі неурядового характеру, сприяють досягненню спільних цілей уполітиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо.Сфери міжнародної співпраціü Торгівля
ü Митні правила
ü Освіта
ü Прикордонне врегулювання
ü Військово-політична сфера
ü Охорона природи
ü Розвиток комунікаційних мереж
ü Контроль над озброєнням.
Україна та Рада Європи 
Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року. У Комітеті міністрів нашу державу представляє Міністр закордонних справ України. Участь України у повсякденній роботі Комітету міністрів Ради Європи, його комітетів та експертних груп забезпечується через Постійне представництво України при Раді Європи.У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) нашу країну представляє Постійна делегація Верховної Ради України у складі 24-х народних депутатів.Окремою інституцією у рамках Ради Європи є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ― контрольний орган Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.Головні напрямки співробітництва України з Радою ЄвропиØ Захист прав людини
Ø Конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій
Ø Реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохоронних органів
Ø Забезпечення виконання в Україні рішень Європейського суду з прав
людиниØ Зміцнення демократичного управління та реформа місцевого самоврядуванням, у тому числі, децентралізація
Ø Боротьба з корупцією
Ø  Реформа судової системи
Україна і ОБСЄ
Україна є учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) від 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ є найбільшою регіональною організацією, яка об’єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в усіх її вимірах ― військово-політичному, економіко-довкільному та гуманітарному. Регіон відповідальності Організації охоплює Європу, Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку.Пріоритети діяльності України в ОБСЄØ Зміцнення потенціалу ОБСЄ як платформи для політичного діалогу та інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризових та конфліктних ситуацій та постконфліктного відновлення.
Ø Відновлення дотримання Російською Федерацією основоположних принципів, згідно з Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., та зобов’язань в рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на Сході України,
окупації та анексії АР Крим та м. Севастополь.Ø Сприяння процесу пошуку моделей мирного врегулювання Придністровського конфлікту та забезпечення посередницької ролі .
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Основна мета Східного партнерства  ― сприяння політичним та економічним реформам у країнах-партнерах через:Ø укладання Угоди про асоціацію;
Ø створення зони вільної торгівлі (ЗВТ);
Ø лібералізацію візового режиму з ЄС;
Ø підтримку стабільності та безпеки врегіоні;
Ø розвиток енергетичної галузі;
Ø захист навколишнього середовища.
Ø Окремі Програми та ініціативи ЄС в рамках Східного партнерства:
Ø Урбаністичні стратегії в історичних містах, якими керують громадяни (COMUS) ―спільна ініціатива ЄС та Ради Європи, яка надає підтримку історичним містам для стимулювання їхнього соціально-економічного розвитку через охорону та управління культурною та історичною спадщиною.
Ø Креативна Європа ― програма, спрямована на розвиток сектору культури і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також захист культурного та мовного розмаїття. З цією метою в Україні створено
Ø Національне Бюро програми «Креативна Європа».
Ø Мери за економічне зростання (M4EG initiative) ― ініціатива, спрямована на підтримку співпраці місцевої влади, бізнесу і громадянського суспільства з метою стимулювання економічного розвитку та створення нових робочих місць.
Ø Покращення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS) ―проект спрямований на вирішення екологічних проблем і виконання моніторингу морського навколишнього середовища, а також збір данихпро стан Чорного моря.
Ø Горизонт 2020 ― найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій зі загальним бюджетом близько 80 млрд. євро. Вона має сприяти збільшенню числа інноваційних технологій, відкриттів і перспективних розробок через просування ідей з наукових лабораторій на ринок.
Ø Транскордонне співробітництво (CBC) ― програма ЄС, спрямована на посилення співпраці на кордонах ЄС між членами ЄС та країнами-партнерами, поліпшення мобільності для людей та товарів, вирішення питань навколишнього середовища, безпеки тощо.
Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор розвитку, мрію, перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є місцем навчання, роботи і проведення вільного часу багатьох українців.Саме Угода про асоціацію між Україною та ЄС є інструментом та дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом ЄС.Роботу над текстом Угоди було завершено 2013 року, а її підписання відбулося вже у 2014 році ― після Революції Гідності. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, що його коли-небудь укладав Європейський Союз.Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні.Цілі асоціаціїØ прияти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок
України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах ЄС;Ø  забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;
Ø  запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі;
Ø посилювати співпрацю у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод;
Ø запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний інтерес;
Ø сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року. _________________________________________________________

14.04.2020 р.

Вітаю усіх. Ми продовжуємо вивчення предмету громадянська освіта. Сьогодні ми розглянемо тему "Урядові і неурядові міжнародні організації".

Ваше завдання: 

 • опрацювати конспект;
 • виписати в зошити терміни і поняття;
 • записати основні функції діяльності та класифікацію міжнародних організацій.

________________________________________________________________________________

07.04.2020 р.

Доброго дня усім.  А ми продовжуємо вивчення нової теми, і сьогодні ми розглянемо "Міжнародні відносини. Міжнародне право". 

Ваше завдання: 
 • уважно прочитати конспект;
 •  виписати в зошити основні терміни та поняття, 
 • заповнити таблицю, яка знаходиться на останній сторніці конспекту.
Таблицю, яку ви заповнили необхідно надіслати до 13.04.2020 р.

 Тема. Міжнародні відносини. Міжнародне право.
Перед тим, як ви почнете опрацьовувати конспект, прочитайте тезу та поміркуйте над нею.

Поміркуйте над тезою: «Оскільки війна починається в розумі людей, то в розумі людей повинні бути створені захисні механізми миру» (Статут ЮНЕСКО).
Чи може ця теза уособлювати філософію міжнародних відносин?

 Записуємо в зошит!!!!!
     Міжнародними відносинами називають політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями. Через міжнародні відносини держави реалізовують власні національні інтереси: забезпечення вигідного міжнародного статусу держави, суверенітету, національної безпеки, суспільної стабільності та цивілізованих стандартів життя людей.
Нині головними суб’єктами міжнародних відносин є національні держави, які можуть об’єднуватися в різноманітні всесвітні та регіональні міжнародні організації, що мають різні цілі, структуру та різні межі компетенції. Сучасні національні держави зазвичай беруть участь у роботі багатьох міжнародних організацій, підтримують дипломатичні стосунки з багатьма іншими державами й мають у них дипломатичні представництва, дотримуються певних норм і принципів міжнародного права.

В основі міжнародних відносин лежать два принципи: принцип сили і принцип права. Принцип сили означає здатність певної держави або групи держав нав’язати іншим свою волю, інтереси, поширити свій вплив, використовуючи переваги у військовій та економічній могутності, дипломатії, технологічному розвитку. Сила держави змінюється із часом через економічні, політичні, природні чинники; змінюється і вага, і пріоритетність різних складових сили держави. Принцип права передбачає пріоритетність правопорядку в міжнародних відносинах. Якою б сильною не була держава, вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями, правилами організацій, до яких вона приєдналась.
Записуємо в зошит!!!!
Міжнародне право — система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях. Вони створюються шляхом узгодження позицій учасників цих відносин у рамках переговорного процесу й забезпечуються в разі необхідності заходами примусу. Першим визначення міжнародного права запропонував Гуго Гроцій (1583—1645), який вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями, особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи.

Міжнародне право має такі особливості:
·        Воно чинне в системі міжнародних відносин.
·        Його норми формуються шляхом узгодження позицій суб’єктів міжнародного права й фіксуються шляхом підписання відповідних міжнародних угод.
·        Воно слугує мірилом належної поведінки держав у міжнародних відносинах.
·        Зазвичай реалізація норм міжнародного законодавства вимагає їх ратифікацію відповідною державою, а отже, міжнародне право взаємодіє з національними правовими системами держав.

Предметом міжнародно-правового регулювання є міжнародні економічні, культурні, соціальні, політичні, наукові, освітні відносини тощо.
Об’єкт міжнародного права — це те, з приводу чого виникають правовідносини. Такими об’єктами можуть бути матеріальні й нематеріальні блага, а також дії або утримання від дій. Це може бути економічне співробітництво, мир, безпека, культурний і науковий розвиток тощо.
Основні принципи міжнародного права закріплено в документах:
·        Статут ООН 1945 року;
·        Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю в 1970 р.;
·        Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.
Це такі принципи:
·        незастосування сили чи погрози силою;
·        суверенна рівність держав;
·        рівноправність і самовизначення націй та народів;
·        мирне розв’язання міжнародних спорів;
·        невтручання у внутрішні справи держав;
·        мирного співробітництва;
·        сумлінного виконання договірних зобов’язань за міжнародним правом;
·        непорушності кордонів;
·        територіальної цілісності;
·        поваги й захисту прав людини.
Ці принципи відображено і в законодавстві України, що регулює зовнішню політику країни. Усі вони є взаємозалежними, тобто зміст одного з них розкривається лише у взаємозв’язку з іншими. Вони є універсальними, тобто однаково стосуються всіх суб’єктів міжнародних відносин у рівній мірі, і спрямовані на забезпечення пріоритету загальнолюдських інтересів та цінностей, насамперед миру й безпеки, життя та здоров’я, міжнародного співробітництва й інших цінностей міжнародного порядку мирного співіснування.
Записуємо в зошит!!!!
Особливим видом міжнародного права є міжнародне гуманітарне право — це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення. Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін як під час міжнародних збройних конфліктів, так і під час громадянської війни або державного перевороту. Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949 р., у додаткових документах до них, у багатосторонніх міжнародних угодах. У них ідеться про захист жертв війни, заборону певних видів зброї масового знищення, режим утримання військовополонених, про поводження із цивільним населенням під час війни, заборону використання найманців у збройних конфліктах, заборону залучення осіб, які не досягли 15-річного віку до бойових дій. Порушення цих норм вважається злочином і карається. Україна також підписала й ратифікувала Женевські конвенції та додаткові протоколи до них.
Головні принципи міжнародного гуманітарного права включають:
·        гуманізацію збройних конфліктів;
·        обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни;
·        міжнародно-правовий захист жертв війни;
·        охорону цивільних об’єктів і культурних цінностей;
·        повагу до прав людини в діях військових з’єднань з підтримання громадського порядку.
До суб’єктів міжнародного гуманітарного права належать:
·        держави, які перебувають у збройному конфлікті;
·        повстала або воююча сторона, яка бореться за національне чи соціальне визволення;
·        міжнародні організації;
·        нейтральні держави, які не є сторонами збройного конфлікту;
·        держави-гаранти, що забезпечують дотримання міжнародно-правових норм і захищають інтереси сторін, які перебувають у конфлікті.
Безпосередні учасники збройного конфлікту поділяються на комбатантів, тобто тих, хто воює, і некомбатантів, тобто тих, хто не воює. Комбатанти — це особовий склад збройних сил держави, який бере безпосередню участь у бойових діях. Некомбатанти — це особовий склад, який перебуває у структурі збройних сил воюючої сторони, але не бере безпосередньої участі в бойових діях, — медичний персонал, духовенство тощо.

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають окупацією. Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р. держава-окупант зобов’язана уживати всіх заходів для забезпечення порядку на захопленій території. Населення окупованої території зобов’язане підкорятися розпорядженням окупаційної влади, проте його забороняється примушувати до складання присяги на вірність державі, що окупує, до участі у воєнних діях, спрямованих проти їхньої країни, а також до надання відомостей про її армію. Під час окупації повинні поважатися честь і життя цивільних осіб, їхня власність, релігійні переконання, родина. Держава, що окупує, зобов’язана постачати цивільне населення необхідним одягом, продовольством і санітарними матеріалами.
Стосовно цивільних осіб забороняється:
·        чинити будь-які акти насильства, залякування або образи;
·        застосовувати примусові заходи фізичного або морального порядку, зокрема, з метою одержання відомостей;
·        застосовувати катування, тілесні покарання, проводити медичні досліди тощо;
·        застосовувати колективні покарання;
·        захоплювати заручників;
·        депортувати цивільне населення з окупованої території.
Іноземцям, які виявилися на території, що окупується, забезпечується право покинути її в короткий час.
 !!!! Заповнити таблицю

Міжнародне право


№ п/п
Особливості міжнародного права
Предмет
міжнародного
права
Об’єкт
міжнародного
права
Основні
документи, де закріплено
міжнародне право
Основні принципи міжнародного права________________________________________________________________________________

06.04.2020 р

Тема нашого уроку "Витоки та процеси європейської інтеграції". На початку нашої роботи я пропоную вам переглянути відео, яке детально ознайомить вас із темою нашого уроку. Переходь за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=UJhr4iZlW5g

!!!!!Після перегляду відеоматеріала ви повинні опрацювати конспект : виписати важливі дати, основіні поняття, організації та інституції ЄС. 
__________________________________________________

03.04.2020 р.

Сьогодні ми починаємо вивчення досить цікавого розділу "Україна, Європа,світ". І першою темою, які ми з вами починаємо вивчати є "Інтергація та глобалізація". Ваше завдання опрацювати подану інформацію і записати в зошити основні терміни і поняття. _______________________________________________________________________________

30.03.2020 р.

Вітаю усіх. Сьогодні у нас підсумковий урок за розділом "Світ інформації та мас - медіа."
!!!!Ваше завдання- виконати контрольну роботу.!!!!
!!!Завдання обов'язкове для виконання!!!!
Відповіді повинні бути надіслані до 09.04.2020 р.!!!!
УСПІХІВ!
Розділ. Світ інформації та мас - медіа

Контрольна робота № 5
1.     Дайте визначення термінам:
-         свобода слова – це……
-         інформація – це…….
-         мас – медіа – це….
-         Інтернет – це…..
2.     За якими критеріями можна розпізнати фейкову інформацію? Наведіть приклади.
3.     Наведіть приклади позитивної сторони використання мережі інтернет.
4.     Які види реклами ви знаєте?
5.     Що таке маніпуляційний прийом? Які прийоми вам відомі?
6.     Оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію,що стосується певної сфери життя суспільства чи окремих його груп – це:
а) фейк,  б) новина;  в) пропаганда;  г) реклама
7. Чи можуть мас – медіа провокувати (створювати) конфлікти? Свою думку підтвердить прикладами за схемою
Позиція  (так чи ні) __________
Аргумент (чому я так думаю)________
Приклади_________
8.Поміркуйте та обґрунтуйте свою думку. Чи є , з вашого погляду, інформація товаром?
9. Висловіть по два стверджувальних і заперечних аргументи з дискусійного питання та сформулюйте власний висновок.
Дискусійне питання. 
Чи повинен у демократичній державі інтернет піддаватися цензурі(контролю)?
ТАК
НІ


Висновок :
10. Виберіть із переліку три пункти, що позначають однозначно негативні явища медіа простору.
1. свобода слова;
2. цензура;
3. реклама;
4. маніпуляція;
5. інтернет;
6. журналістика
7. фейк
______________________________________________________________________

27.03.2020 р.

Шановні учні, сьогодні в нас урок. Це практична робота, яка є обов'язковою  для виконання. Отож, виконуємо практичну і надсилаємо макет першої сторінки газети до 03.04.2020 р.!!!!

Практична робота

Тема. Створення училищного медіа

Завдання. Створити училищну газету

1.     Визначте вид майбутньої газети групи  (друкована, стіннівка, електронна газета або блог).
2.     Визначте назву
3.     Визначте основні теми (про що будете писати, наприклад спортивна, гастрономічна, будівельна і таке інше )
4.     Визначте основні рубрики. Наприклад
·        повідомлення ( дата - подія);
·        репортаж ( погляд на подію, свідком якої ви були);
·        інтерв’ю (за допомогою запитань визначається ставлення до проблеми окремих груп людей);
·        стаття (матеріал, де аналізуються факти, події і робляться відповідні висновки);
·        візуальний матеріал;
·        дописи.
5.     Знайдіть інформацію, про те, як формується перша сторінка газети.
6.     Створіть першу сторінку, даний макет подати для перевірки  викладачу.
 УСПІХІВ!!!!!
_______________________________________________________________________

26.03.2020 р

Вітання  усім ! Продовжуємо вивчення громадянської освіти і наша сьогоднішня тема є досить цікавою. Інтернет. Ваше завдання: опрацьовуєте новий матеріал і обовязково даєте відповіді на завдання, які розміщені на двох останніх слайдах. 

!!!!!! Завертаю вашу увагу, що відповіді повинні бути надіслані до 02.04.2020 р.!!!!!!


____________________________________________________________________________


20.03.2020 р. Продовжуємо вивчати громадяську освіту, у нас нова тема.

Опрацьовуємо нову інформацію, даємо відповіді на запитання, які знаходяться на останньому слайді.  

!!!!Відповіді необхідно надіслати до 26 .03.2020 року.!!!! Успіхів!!!!

Тема. Маніпуляційний вплив медіа


Вітаю усіх, у нас нова тема!!!!

Вивчаємо подану інформацію, надсилаємо відповіді на завдання (після презентації) до 23.03.2020 р. 

Тема. Медіа і демократія. Свобода, етика, відповідальність

Увага !!! Завдання!!!

Що, на вашу думку, означають ці малюнки в контексті теми "Свобода мас - медіа"?

Відповіді необхідно надіслати до 23.03. 2020!!!!

Успіхів!!!