Громадянська освіта

З 12.03 по 03.04. 2020 працюємо з вами в онлайн - режимі!!!!

                                               

                             Усі завдання обов'язкові для виконання!!!

                                                 Відповіді на завдання відправляти на                                                         електронну адресу: 

                                                                          olgashumikvpu@ukr.net08.05.2020 р.

Доброго дня усім.  А ми продовжуємо вивчення нової теми, і сьогодні ми розглянемо "Міжнародні відносини. Міжнародне право". 

Ваше завдання: 
  • уважно прочитати конспект;
  •  виписати в зошити основні терміни та поняття, 
  • заповнити таблицю, яка знаходиться на останній сторніці конспекту.
Таблицю, яку ви заповнили необхідно надіслати до 13.04.2020 р.

 Тема. Міжнародні відносини. Міжнародне право.
Перед тим, як ви почнете опрацьовувати конспект, прочитайте тезу та поміркуйте над нею.

Поміркуйте над тезою: «Оскільки війна починається в розумі людей, то в розумі людей повинні бути створені захисні механізми миру» (Статут ЮНЕСКО).
Чи може ця теза уособлювати філософію міжнародних відносин?

 Записуємо в зошит!!!!!
     Міжнародними відносинами називають політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями. Через міжнародні відносини держави реалізовують власні національні інтереси: забезпечення вигідного міжнародного статусу держави, суверенітету, національної безпеки, суспільної стабільності та цивілізованих стандартів життя людей.
Нині головними суб’єктами міжнародних відносин є національні держави, які можуть об’єднуватися в різноманітні всесвітні та регіональні міжнародні організації, що мають різні цілі, структуру та різні межі компетенції. Сучасні національні держави зазвичай беруть участь у роботі багатьох міжнародних організацій, підтримують дипломатичні стосунки з багатьма іншими державами й мають у них дипломатичні представництва, дотримуються певних норм і принципів міжнародного права.

В основі міжнародних відносин лежать два принципи: принцип сили і принцип права. Принцип сили означає здатність певної держави або групи держав нав’язати іншим свою волю, інтереси, поширити свій вплив, використовуючи переваги у військовій та економічній могутності, дипломатії, технологічному розвитку. Сила держави змінюється із часом через економічні, політичні, природні чинники; змінюється і вага, і пріоритетність різних складових сили держави. Принцип права передбачає пріоритетність правопорядку в міжнародних відносинах. Якою б сильною не була держава, вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями, правилами організацій, до яких вона приєдналась.
Записуємо в зошит!!!!
Міжнародне право — система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях. Вони створюються шляхом узгодження позицій учасників цих відносин у рамках переговорного процесу й забезпечуються в разі необхідності заходами примусу. Першим визначення міжнародного права запропонував Гуго Гроцій (1583—1645), який вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями, особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи.

Міжнародне право має такі особливості:
·        Воно чинне в системі міжнародних відносин.
·        Його норми формуються шляхом узгодження позицій суб’єктів міжнародного права й фіксуються шляхом підписання відповідних міжнародних угод.
·        Воно слугує мірилом належної поведінки держав у міжнародних відносинах.
·        Зазвичай реалізація норм міжнародного законодавства вимагає їх ратифікацію відповідною державою, а отже, міжнародне право взаємодіє з національними правовими системами держав.

Предметом міжнародно-правового регулювання є міжнародні економічні, культурні, соціальні, політичні, наукові, освітні відносини тощо.
Об’єкт міжнародного права — це те, з приводу чого виникають правовідносини. Такими об’єктами можуть бути матеріальні й нематеріальні блага, а також дії або утримання від дій. Це може бути економічне співробітництво, мир, безпека, культурний і науковий розвиток тощо.
Основні принципи міжнародного права закріплено в документах:
·        Статут ООН 1945 року;
·        Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю в 1970 р.;
·        Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.
Це такі принципи:
·        незастосування сили чи погрози силою;
·        суверенна рівність держав;
·        рівноправність і самовизначення націй та народів;
·        мирне розв’язання міжнародних спорів;
·        невтручання у внутрішні справи держав;
·        мирного співробітництва;
·        сумлінного виконання договірних зобов’язань за міжнародним правом;
·        непорушності кордонів;
·        територіальної цілісності;
·        поваги й захисту прав людини.
Ці принципи відображено і в законодавстві України, що регулює зовнішню політику країни. Усі вони є взаємозалежними, тобто зміст одного з них розкривається лише у взаємозв’язку з іншими. Вони є універсальними, тобто однаково стосуються всіх суб’єктів міжнародних відносин у рівній мірі, і спрямовані на забезпечення пріоритету загальнолюдських інтересів та цінностей, насамперед миру й безпеки, життя та здоров’я, міжнародного співробітництва й інших цінностей міжнародного порядку мирного співіснування.
Записуємо в зошит!!!!
Особливим видом міжнародного права є міжнародне гуманітарне право — це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення. Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін як під час міжнародних збройних конфліктів, так і під час громадянської війни або державного перевороту. Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949 р., у додаткових документах до них, у багатосторонніх міжнародних угодах. У них ідеться про захист жертв війни, заборону певних видів зброї масового знищення, режим утримання військовополонених, про поводження із цивільним населенням під час війни, заборону використання найманців у збройних конфліктах, заборону залучення осіб, які не досягли 15-річного віку до бойових дій. Порушення цих норм вважається злочином і карається. Україна також підписала й ратифікувала Женевські конвенції та додаткові протоколи до них.
Головні принципи міжнародного гуманітарного права включають:
·        гуманізацію збройних конфліктів;
·        обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни;
·        міжнародно-правовий захист жертв війни;
·        охорону цивільних об’єктів і культурних цінностей;
·        повагу до прав людини в діях військових з’єднань з підтримання громадського порядку.
До суб’єктів міжнародного гуманітарного права належать:
·        держави, які перебувають у збройному конфлікті;
·        повстала або воююча сторона, яка бореться за національне чи соціальне визволення;
·        міжнародні організації;
·        нейтральні держави, які не є сторонами збройного конфлікту;
·        держави-гаранти, що забезпечують дотримання міжнародно-правових норм і захищають інтереси сторін, які перебувають у конфлікті.
Безпосередні учасники збройного конфлікту поділяються на комбатантів, тобто тих, хто воює, і некомбатантів, тобто тих, хто не воює. Комбатанти — це особовий склад збройних сил держави, який бере безпосередню участь у бойових діях. Некомбатанти — це особовий склад, який перебуває у структурі збройних сил воюючої сторони, але не бере безпосередньої участі в бойових діях, — медичний персонал, духовенство тощо.

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають окупацією. Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р. держава-окупант зобов’язана уживати всіх заходів для забезпечення порядку на захопленій території. Населення окупованої території зобов’язане підкорятися розпорядженням окупаційної влади, проте його забороняється примушувати до складання присяги на вірність державі, що окупує, до участі у воєнних діях, спрямованих проти їхньої країни, а також до надання відомостей про її армію. Під час окупації повинні поважатися честь і життя цивільних осіб, їхня власність, релігійні переконання, родина. Держава, що окупує, зобов’язана постачати цивільне населення необхідним одягом, продовольством і санітарними матеріалами.
Стосовно цивільних осіб забороняється:
·        чинити будь-які акти насильства, залякування або образи;
·        застосовувати примусові заходи фізичного або морального порядку, зокрема, з метою одержання відомостей;
·        застосовувати катування, тілесні покарання, проводити медичні досліди тощо;
·        застосовувати колективні покарання;
·        захоплювати заручників;
·        депортувати цивільне населення з окупованої території.
Іноземцям, які виявилися на території, що окупується, забезпечується право покинути її в короткий час.
 !!!! Заповнити таблицю

Міжнародне право


№ п/п
Особливості міжнародного права
Предмет
міжнародного
права
Об’єкт
міжнародного
права
Основні
документи, де закріплено
міжнародне право
Основні принципи міжнародного права

__________________________________________________________________________

06.05.2020 р.


Вивчення громадянської освіти триває і сьогодні ми вивчаємо нову тему "Україна - член європейського співтовариства".

Ваше завдання:

  • опрацювати конспект;
  • виписати в зошити нові терміни і поняття.
А розпочнемо урок ми невеликим відеопосиланням https://www.youtube.com/watch?v=LAfp7BkeTCM

Світ сьогодні виглядає як єдиний організм, функціонування якого потребує узгоджених дій урядів, представників громадськості, ділових кіл різних країн. Важко знайти країну, яка б не контактувала з іншими державами. Для координації діяльності світової спільноти, здійснення багатосторонньої дипломатії та міжнародного співробітництва, вирішення суперечок, подолання глобальних та регіональних проблем створено низку міжнародних організацій.Міжнародна співпраця знижує ризик конфліктів, дає можливість обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти розвитку. Різноманітніміжнародні організації ― об’єднання держав або національних громад, утому числі неурядового характеру, сприяють досягненню спільних цілей уполітиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо.Сфери міжнародної співпраціü Торгівля
ü Митні правила
ü Освіта
ü Прикордонне врегулювання
ü Військово-політична сфера
ü Охорона природи
ü Розвиток комунікаційних мереж
ü Контроль над озброєнням.
Україна та Рада Європи 
Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року. У Комітеті міністрів нашу державу представляє Міністр закордонних справ України. Участь України у повсякденній роботі Комітету міністрів Ради Європи, його комітетів та експертних груп забезпечується через Постійне представництво України при Раді Європи.У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) нашу країну представляє Постійна делегація Верховної Ради України у складі 24-х народних депутатів.Окремою інституцією у рамках Ради Європи є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ― контрольний орган Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.Головні напрямки співробітництва України з Радою ЄвропиØ Захист прав людини
Ø Конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій
Ø Реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохоронних органів
Ø Забезпечення виконання в Україні рішень Європейського суду з прав
людиниØ Зміцнення демократичного управління та реформа місцевого самоврядуванням, у тому числі, децентралізація
Ø Боротьба з корупцією
Ø  Реформа судової системи
Україна і ОБСЄ
Україна є учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) від 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ є найбільшою регіональною організацією, яка об’єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в усіх її вимірах ― військово-політичному, економіко-довкільному та гуманітарному. Регіон відповідальності Організації охоплює Європу, Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку.Пріоритети діяльності України в ОБСЄØ Зміцнення потенціалу ОБСЄ як платформи для політичного діалогу та інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризових та конфліктних ситуацій та постконфліктного відновлення.
Ø Відновлення дотримання Російською Федерацією основоположних принципів, згідно з Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., та зобов’язань в рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на Сході України,
окупації та анексії АР Крим та м. Севастополь.Ø Сприяння процесу пошуку моделей мирного врегулювання Придністровського конфлікту та забезпечення посередницької ролі .
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Основна мета Східного партнерства  ― сприяння політичним та економічним реформам у країнах-партнерах через:Ø укладання Угоди про асоціацію;
Ø створення зони вільної торгівлі (ЗВТ);
Ø лібералізацію візового режиму з ЄС;
Ø підтримку стабільності та безпеки врегіоні;
Ø розвиток енергетичної галузі;
Ø захист навколишнього середовища.
Ø Окремі Програми та ініціативи ЄС в рамках Східного партнерства:
Ø Урбаністичні стратегії в історичних містах, якими керують громадяни (COMUS) ―спільна ініціатива ЄС та Ради Європи, яка надає підтримку історичним містам для стимулювання їхнього соціально-економічного розвитку через охорону та управління культурною та історичною спадщиною.
Ø Креативна Європа ― програма, спрямована на розвиток сектору культури і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також захист культурного та мовного розмаїття. З цією метою в Україні створено
Ø Національне Бюро програми «Креативна Європа».
Ø Мери за економічне зростання (M4EG initiative) ― ініціатива, спрямована на підтримку співпраці місцевої влади, бізнесу і громадянського суспільства з метою стимулювання економічного розвитку та створення нових робочих місць.
Ø Покращення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS) ―проект спрямований на вирішення екологічних проблем і виконання моніторингу морського навколишнього середовища, а також збір данихпро стан Чорного моря.
Ø Горизонт 2020 ― найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій зі загальним бюджетом близько 80 млрд. євро. Вона має сприяти збільшенню числа інноваційних технологій, відкриттів і перспективних розробок через просування ідей з наукових лабораторій на ринок.
Ø Транскордонне співробітництво (CBC) ― програма ЄС, спрямована на посилення співпраці на кордонах ЄС між членами ЄС та країнами-партнерами, поліпшення мобільності для людей та товарів, вирішення питань навколишнього середовища, безпеки тощо.
Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор розвитку, мрію, перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є місцем навчання, роботи і проведення вільного часу багатьох українців.Саме Угода про асоціацію між Україною та ЄС є інструментом та дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом ЄС.Роботу над текстом Угоди було завершено 2013 року, а її підписання відбулося вже у 2014 році ― після Революції Гідності. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, що його коли-небудь укладав Європейський Союз.Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні.Цілі асоціаціїØ прияти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок
України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах ЄС;Ø  забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;
Ø  запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі;
Ø посилювати співпрацю у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод;
Ø запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний інтерес;
Ø сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії для нової Європи 1990

_______________________________________________________

29.04.2020 р.

Сьогодні ми ирозглянемо тему "Україна  в міжнародних організаціях".

 Ваше завдання:
  • переглянути відеопрезентацію;
  • виписати в зошити  міжнародні організації членом яких є Україна.
ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ https://www.youtube.com/watch?v=X3MEvqM5_VE

___________________________________________________

13.04.2020 р.

Доброго дня, шановні учні, вивчення предмету громадянська освіта добігає до кінця. Сьогодні у нас тематична робота, яку ви всі повинні виконати !!!обовязково!!! .Відповіді на завдання повинні бути надіслані до 21.04.2020 р. Успіхів.

Розділ. Світ інформації та мас - медіа

Контрольна робота № 5
1.     Дайте визначення термінам:
-         свобода слова – це……
-         інформація – це…….
-         мас – медіа – це….
-         Інтернет – це…..
2.     За якими критеріями можна розпізнати фейкову інформацію? Наведіть приклади.
3.     Наведіть приклади позитивної сторони використання мережі інтернет.
4.     Які види реклами ви знаєте?
5.     Що таке маніпуляційний прийом? Які прийоми вам відомі?
6.     Оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію,що стосується певної сфери життя суспільства чи окремих його груп – це:
а) фейк,  б) новина;  в) пропаганда;  г) реклама
7. Чи можуть мас – медіа провокувати (створювати) конфлікти? Свою думку підтвердить прикладами за схемою
Позиція  (так чи ні) __________
Аргумент (чому я так думаю)________
Приклади_________
8.Поміркуйте та обґрунтуйте свою думку. Чи є , з вашого погляду, інформація товаром?
9. Висловіть по два стверджувальних і заперечних аргументи з дискусійного питання та сформулюйте власний висновок.
Дискусійне питання. 
Чи повинен у демократичній державі інтернет піддаватися цензурі(контролю)?
ТАК
НІ


Висновок :
10. Виберіть із переліку три пункти, що позначають однозначно негативні явища медіа простору.
1. свобода слова;
2. цензура;
3. реклама;
4. маніпуляція;
5. інтернет;
6. журналістика00
7. фейк
_______________________________________________________________

9.04.2020 р.

Вітаю усіх. а ми продовжуємо працювати і сьогодні у нас практична робота. Практична робота носить творчий характер. Тому алгоритм дій такий: уважно вивчаємо завдання, здійснюємо творчий пошук в інформаційних джерелах, проявляємо ініціативу і пробуємо себе у ролі головних редакторів. 

!!!!! УВАГА!!! Виконана практична робота повинна бути надіслана до 13. квітня 2020 р.Успіхів!!!


Практична робота

Тема. Створення училищного медіа

Завдання. Створити училищну газету

1.     Визначте вид майбутньої газети групи  (друкована, стіннівка, електронна газета або блог).
2.     Визначте назву
3.     Визначте основні теми (про що будете писати, наприклад спортивна, гастрономічна, будівельна і таке інше )
4.     Визначте основні рубрики. Наприклад
·        повідомлення ( дата - подія);
·        репортаж ( погляд на подію, свідком якої ви були);
·        інтерв’ю (за допомогою запитань визначається ставлення до проблеми окремих груп людей);
·        стаття (матеріал, де аналізуються факти, події і робляться відповідні висновки);
·        візуальний матеріал;
·        дописи.
5.     Знайдіть інформацію, про те, як формується перша сторінка газети.
6.     Створіть першу сторінку, даний макет подати для перевірки  викладачу.

30.03.2020 р.

Шановні учні групи№ 9, ми продовжуємо вивчати громадянську освіту. У нас сьогодні досить цікава та актуальна тема. Інтернет.

Ваше завдання!!!! Опрацювати новий матеріал, а також використовуючи додаткові джерела інформації виконати завдання, яке розміщено на двох останніх слайдах.

!!!!! Не забувайте про те, що ми продовжуємо навчатися, саме тому !!!!ви повинні!!!!! виконувати усі завдання, які вам запропоновані.

Відповіді надіслати до 07.04.2020 р. або на мою елеектронну адресу або хоча в у вайбері

УСПІХІВ!!!


___________________________________________________________________________


25.03.2020 р.

Група № 9.

Сьогодні у нас урок громадянської освіти і ми починаємо вивчати нову тему "Маніпуляційний вплив медіа".

Опрацьовуємо новий матеріал і даємо відповіді на завдання. Завдання знаходиться на останньому слайді. !!!!! відповіді надіслати до 30.03.2020р.!!!! 

УСПІХІВ!!!!_______________________________________________________________________________
Група № 9
Тема. Інформація, комунікація, медіа
Опрацювати конспект