Інновації, ідеї


 Тема: Мультимедійні системи навчання, як новий методологічний засіб інтерактивного навчання.
Мета:        
Ø Актуалізація мультимедійної системи навчання і її застосування  на сучасному уроці в ПТНЗ.
Ø Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку  завдяки впровадженню мультимедійних  технологій навчання, нестандартних прийомів активізації  пізнавальної діяльності учнів.
Ø Активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного педагога.
Ø Отримання викладачами власного досвіду використання методик мультимедійної системи навчання; критичний аналіз цього досвіду
Очікувані результати
Після цього семінару вчителі зможуть:
·        сформувати уявлення про мультимедійні методи навчання;
·        набути практичних навичок щодо моделювання уроків з використанням мультимедійних методів навчання;
·        визначити своє ставлення до використання  мультимедійних методів навчання
Форма проведення :  інтерактивний семінар – тренінг
Основні етапи семінару – тренінгу
Мотиваційна частина
                                                               Той народ, який першим реалізує
                                                             можливості цифрових комунікацій і              
                                                             введе їх до навчальної методики,  
                                                             очолюватиме світовий освітній     
                                                                    процес.
                                                                             Гордон Драйден,  
                                                                           американський педагог


Керівник семінару. 
Комп’ютер в професійно – технічному училищі  поступово стає ефективним засобом створення сприятливих умов для інтенсифікації та підвищення якості навчального процесу, підготовки учнів до самостійної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Він дає можливості для творчого розвитку підростаючго покоління, сприяє розв’язанню  багатьох складних проблем.
Що ж дає  інформатизація в сфері освіти, зокрема педагогу?
По-перше, істотно змінює на краще зміст і форми навчального процесу;
по-друге, дає можливість вирішувати завдання інтенсифікації та індивідуалізації навчання, формування пізнавальних здібностей учнів,  поліпшення організації навчального процесу…
Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність учнів у процесі вивчення предметів теоретичного та виробничого навчання, гнучкість і варіювання тренувальних вправ і видів контролю, актуалізують пізнавальну діяльність і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати комунікативні ситуації, загалом робити уроки мови привабливими, цікавими для дітей.
На сучасному етапі розвитку суспільства від педагога учні очікують сміливості у прийняті педагогічних, рішень, творчості та креативності.
    Педагогічна творчість учителя – це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного учня.
     Умови  творчої діяльності учителя:
ü усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;
ü прийняття учня як  суб’єкта   процесу пізнання;
ü усвідомлення мети, значення та завдань власної педагогічної діяльності;
ü усвідомлення особистісної творчої індивідуальності.
    Компетентність учителя – володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість  його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя, як носія визначених цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.
         Творчість – необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою педагогічної талановитості кожного вчителя. Розвиток педагогічної творчості і підвищення навчально-виховного процесу залежить від різних факторів, а також від психолого-педагогічних умов, визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних рис кожного вчителя.  Тому, творчий учитель – це особистість, яка характеризується високим рівнем креативності, відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями,  вміннями  та навичками, які забезпечують його ефективну діяльність з розвитку потенційно творчих можливостей учнів.
       Педагогічна креативність – це креативні риси, здібності, сформовані мотиви, які сприяють успішній творчій діяльності педагога.
     Отже, щоб урок був сучасним,  необхідно, щоб вчитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності. Або без  цих рис  урок буде мало ефективнім, не цікавим  для учнів.
А Зараз пропоную Вашій увазі результати інтерактивного опитування учнів нашого навчального закладу «Який він креативний педагог?»

Шановні колеги, ми з вами чітко побачили, яким повинен бути сучасний креативний викладач. Пропоную нашу роботу побудувати у формі семінару з елементами тренінгу.
Будь яка діяльність вимагає від нас дотримання певних правил поведінки саме тому, пропоную усім разом виробити свої правила для продуктивної роботи під час семінару, створити нормальний психологічний клімат.
Керівник семінару пропонує назвати правила, які, на думку учасників, потрібні під час роботи семінару.
Усі пропозиції записуються на ватмані (без номерів). Орієнтовні правила можуть бути такими:
Чи всі погоджуєтеся з такими правилами? Прохання виконувати їх.
  
Теоретична частина. Міні – лекція
           Використання мультимедійних засобів  при навчанні  передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності, які можна  поділити на дві групи відповідно до ролі учнів при проектуванні та створенні  комп’ютерних засобів навчання.
           До першої групи слід віднести ті освітні продукти, які розробляються  педагогами для подання змісту навчального матеріалу, при роботі з ними  учням надається лише пасивна роль отримувача інформаційних даних.
          До другої групи належать інтерактивні  освітні засоби, оскільки вони передбачають активну роль учня, який при їх використанні самостійно обирає розділи для навчання  в рамках навчальної теми, визначаючи послідовність їх вивчення. Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу.
      Викладачі відзначають високий рівень мотивації учнів до навчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій  представляти результати цікавого для них навчального проекту, що виконувався під керівництвом педагога.
      Мультимедійність полегшує процес запам'ятовування, дозволяє зробити урок цікавішим і динамічнішим, "навантажити" учня, створити ілюзію присутності, співпереживання, сприяє становленню об'ємних і яскравих уявлень про минуле.
     Електронні навчальні посібники, створені на базі мультимедіа, роблять сильне впливають на пам'ять і уява,  полегшують процес запам'ятовування,  дозволяють зробити урок цікавішим і динамічнішим.
     Сучасні навчальні посібники, створені на основі ИКТ, що мають інтерактивність (здатністю взаємодіяти з учнем), а що так само  містять систему гіперпосилань, що дозволяє учням самостійно вибрати свій вектор процесу пізнання.
Вправа «Мозковий штурм»
Присутнім пропонується на кольорових стікерах написати  3 слова, з якими у них асоціюється поняття «мультимедійні технології». Відповідь заносяться на ватман і озвучуються. Це дає змогу узагальнити  знання про дану технологію.

Далі  співпраця йде по окремо визначених сторінках.
1.     Використання ауді та відеоматеріалів на уроках
Керівник семінару. Викладання в сучасному ПТНЗ вимагає від викладача  творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу та використання аудіовізуальних засобів. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння учнями досвіду самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках  є учбово-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках можливо в процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій.
         Головна мета даної інновації полягає у створенні цілісної взаємодії  учня та викладача, розвитку особистості та різноманітних форм мислення кожного учня, створенні і вирішенні проблемних завдань, самостійне осмислення учнем певних  подій без звертання до підручника, можливість робити певні висновки і застосовувати свої знання на практиці.
         Одним  із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти є створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними професійно – технічних навчальних закладів, запровадження сучасних інформаційних технологій в освіті.
         Використання аудіовізуальних засобів на уроках практикується досить давно, але раніше якість фото-аудіо-відеоматеріалів, їх нестача та неможливість відходу від класно-урочної системи не дозволяли викладачу використати аудіовізуальні засоби більш ефективно і продуктивно.
        При використанні аудіовізуальних та мультимедійних засобів викладач повинен орієнтуватись на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається педагогом  за допомогою відеофільму,  аудіозапису.
 Це викликає певні труднощі, тому що не кожна дитина може це зробити. Тому досить ефективне в цьому плані застосування різних форм організації навчання, починаючи від колективної роботи, роботи в парах і групах до індивідуального навчання, це дає викладачу можливість диференціації проблеми за рівнем розвитку учнів. Інтерактивні технології створюють комфортні умови навчання , за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Впровадження інтерактивної навчальної діяльності ставить перед нами педагогами  наступні завдання :
-    враховувати індивідуальні особливості кожного учня;
-         навчати учнів співпраці у виконанні групових завдань;
-         формувати комунікативні вміння учнів;
-         формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, аналіз, контроль, оцінку;
-         стимулювати моральні переживання взаємного навчання.
        Використання аудіовізуальних та мультимедійних засобів на уроках різних типів – таких як комбінований, урок-лекція, урок-семінар і особливо на нестандартних уроках ( інтегрований, рольова гра, урок-КВК, урок “Брейн-ринг”, “Що? Де? Коли?, “Щасливий випадок” та інші ) і виховних заходах дають можливість викладачу найбільш  повно  врахувати  особливості,  інтереси,  нахили,  здібності кожного учня. Безумовно в кожному нестандартному уроці є елементи традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, його засвоєння, осмислення, узагальнення, застосування, але в незвичайних формах.
           Ознайомлення учнів з новими документальними і художніми фільмами, робота з персональним комп’ютером, використання інших аудіовізуальних засобів надає можливість викладачу зробити свої уроки більш цікавими, насиченими і продуктивними. Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес учнів, виникає досить стійка мимовільна увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо. Саме цим пояснюється міцне запам’ятовування учнями окремих, найбільш яскравих, емоційно насичених кадрів. Утворюються передумови до формування чітких уявлень, свідомого та глибокого засвоєння знань.
Активна бесіда
Присутнім пропонується дати відповіді на питання «Чи можу я застосувати дану методику на своєму уроці? Якщо так, то на якому етапі ?»
2.     Презентації, їх види та застосування
На даному етапі семінару слово надається методисту, яка ознайомлює усіх із головними вимогами до презентацій, їх видів.
Метод «Прес»
За допомогою даної вправи дайте відповідь на запитання «Які переваги і недоліки презентацій?»
3.     Використання інтерактивних тестів,опитувальників на сучасному уроці.
На даному етапі викладач інформатики докладно розповідає про види тестів, знайомить із спеціальними програмами для їх застосування.
Вправа «Мозаїка»
Усі присутні мають змогу обрати стікери відповідного кольору, об’єднуються у підгрупи  (за кольором) і дають аргументовані відповіді на такі питання:
-         Що дає інформатизація навчально – виробничого процесу в ПТНЗ педагогам?
-         Що дає інформатизація навчально – виробничого процесу в ПТНЗ учням?
-         Чи взагалі потрібні в училищі мультимедійні технології навчання?
Підсумок
Вправа «Дерево рішень»
На скільки ти готовий до застосування мультимедійних технологій: на 100%, на 50%, на 20% і менше.
     Шановні  колеги!  Не претендуючи  на повне  вирішення поставленої на семінарі проблеми, ми сьогодні намагалися через зміст теоретичного матеріалу та форми роботи ознайомити вас із основними формами та методами інтерактивного навчання. Кожна людина має свій стиль роботи, так само і педагоги.
Є педагоги, які досконало знають свій предмет, уміють його пояснити, оперують термінами і цифрами, їх цікаво слухати, але вони не працюють на розвиток учнів, вони, як експерти, тільки передають інформацію. Це вчителі-експерти.
Є вчителі, які використовують блискучі ефекти, яскраві вправи, їх цікаво слухати, приємно спостерігати за їхньою роботою, але такий учитель працює на себе, віндемонструє, свої звання та вміння і знову ж не дбає про розвиток групи. Це вчителі-зірки.
А є такі, котрі не тільки вміють передати нові знання і навички учням, а й допомагають самостійно зробити висновки та узагальнення, спираючись на їхній досвід. Це вчителі-фасилітатори.
        А справжній сучасний творчий учитель повинен поєднувати у собі риси експерта, зірки і фасилітатора.
Звичайно, для цього треба багато працювати над собою, прагнути до творчості. Це складно. Мультимедійні технології потребують певної зміни всього життя групи, а також багато часу для підготовки як учнів, так і педагога. 

Алгоритм дії викладача при застосуванні інтерактивних технологій навчання.
1.     Мати чітку методичну підготовку по даному напрямку.

2.     Відвідувати навчальні семінари, практикуми, постійно працювати з науково – методичною літературою.
3.     Окреслити основні завдання своєї педагогічної методики.
4.     Визначення рівня навченості учнів, які будуть вивчати предмет.
5.     Чітко і послідовно підготовлювати учнів до застосування  інтерактивних вправ.
6.     При підготовці до уроку раціонально розподіляти час для інтерактивних вправ.


Лише коли чітко усвідомив сам, чого хочеш досягнути, тоді лише починай того вимагати від учнів


    Методика проведення дискусії на тему «Україна і НАТО: «за» і «проти».
Мета: виробити практичні вміння та навички роботи с методикою «Дискусія на бали».
          На сучасному етапі розвитку українського суспільства тема
України і НАТО є досить актуальною. Саме тому дискусія певною мірою допоможе учням зрозуміти суть цієї проблеми і визначити свою позицію. Вона дає можливість учням аргументувати своє бачення, висловлювати власну думку, обстоювати її, переконувати.
Учням заздалегідь повідомила  тему дискусії «Україна і НАТО: «за» і «проти».  В обговорені беруть  участь 15 учнів . Вони  поділяються на дві групи: одна група учнів аргументовано відстоює позицію «за вступ України до НАТО», друга — «проти вступу України до НАТО».
Викладач  надає перелік запитань, які буде розглянуто під час дискусії, а учні, працюючи з додатковою літературою та іншими джерелами інформації, добирають відповідний матеріал.
Запитання для дискусії:
1. НАТО та безпека України.
2. НАТО та обороноздатність України.
3. НАТО та економіка України.
4. НАТО та суспільство України.
Дискусія проходить у жвавій, інтерактивній формі. При цьому викладач чітко фіксує поведінку учасників, доцільність аргументів, доказів.
Усі результати фіксуються у так званому аркуші оцінки дискусії.
Аркуш оцінки дискусії на бали

Критерії оцінки


Бал
Учасники
Ігор
Вадим
Богдан
Світлана
Ірина
Евгенія
Лариса
Презентація інформації, яка ґрунтується на фактах (статистичні дані, дати, прізвища, тощо)
+2
+

+


+

Власна позиція (презентація власної думки)
+2
+
+
+
+
+
+
+
Переконлива аргументація
+3


+

+


Виявлення аналогій
+2
+


+


+
Переконливі аргументи
+3
+
+
+
+
+
+++
+
Висловлювання не на тему, недотримання плану
–2Коментар до інформації іншої особи, доповнення інформації
+1

+

+


+
Особа, яка почала дискусію
+1
+


Особа, яка повела дискусію вперед
+1
+


Особа, яка втягнула у дискусію учасника, який ще не висловлювався
+1
+

+

+

+
Особа, яка перебиває інших, перешкоджає дискусії
–3Особа, яка монополізує дискусію (висловлюється довше ніж 50 секунд)
–2

++

Особа, яка атакує інших (висловлює негативні уваги про характер інших учасників)
–3
+


+

+

Особа, яка попросила пробачення
+1
+
+